Vyhláška o bezpečnosti létání na koštěti

29.04.2021

Federace čarodějnic ČR se na svém mimořádném sletu dne 30. dubna 2021 usnesla vydat na základě §20 zákona č. 1/1568 Sb., čarodějnického kodexu, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Základní ustanovení
§0 a) Proti této vyhlášce není odvolání.
b) Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.
c) Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice
§1 a) Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 150 let.
b) Výjimky z písmena a) uděluje FČČR (Federace Čarodějnic ČR).
§2 a) Létat se povoluje pouze ve střízlivém stavu, obsah mandragory v krvi je tolerován do 0.89417 promile.
b) Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.
§3 a) Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR
b) Čarodějnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení.
c) Pro let dle písm. b) platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).
d) Létat se přísně zakazuje nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi.
§5 a) Výška letu se stanovuje na 7 k.o. až 2355,5 k.o. (kočičích ocasů), pokud není dále určeno jinak.
b) V tunelu, pod mosty a viadukty létá se středem, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti.
c) Nad vodními plochami a lesy je povoleno létat jen ve výšce 13 k.o., aby nedošlo k rušení vodníků, rusalek, nebo hejkalů.
d) Nad elektrickou trakcí je přikázáno létat ve výšce 7 k.o. od nejvyššího drátu vedení.
Předlétávání a míjení
§6 a) Předlétává se vždy horem.
b) Je zakázáno posmívat se pomaleji letícím pilotům tryskových letadel, drát peří kolemletícím ptákům a chytat se raket a vrtulníků.
c) V tunelu, pod mostem a viaduktem, jakož i v uzavřených budovách se předlétávat zakazuje.
§7 Míjí se vždy vlevo a horem, nebo vpravo a spodem.
§8 Při předlétávání a míjení se dodržuje odstup alespoň 10 n.k.
Rychlost letu
§9 Létat se povoluje maximálně rychlostí 1320 k.o.s-1.
Startování a přistávání
§10 a) Startovat a přistávat se zakazuje na těchto místech:
- tam, kde se nesmí létat
- tunel, viadukt, pod mostem
- věže kostelů a pod.
- na křídlech letících letadel, vrtulníků, raket a raketoplánů.
b) Při přistávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození majetku nebo zranění osob.
§11 Startovat se smí pouze komínem dostatečného průřezu, nebo balkonem. Kde tato možnost není, možno startovat jakkoliv, pokud se dodrží §10.
Vlečení a nákladní košťata
§12 Vléci kluzné koště nebo letět s nákladním koštětem může jen čarodějnice starší 183 let.
§13 a) Osobní koště brát do vleku se zakazuje.
b) Vléci bouřkové a sněhové mraky se povoluje vždy.
§14 a) Délka vlečné násady musí být v rozsahu 1 - 2 k.o.
b) Vlek musí být označen odrazkou trojúhelníkového tvaru a ČČK (číslo čarodějného koštěte) shodným s koštětem.
Létání za snížené viditelnosti
§15 a) Koště musí být na přídi osvětleno černou kočkou svítící zelenýma očima.
b) Na zádi musí mít koště odrazku obecně šišatého tvaru.
§16 Za snížené viditelnosti se zakazuje vléci vlečné koště.
§17 a) Za deště, sněžení a bouří se doporučuje létat nejvyšší rychlostí.
b) Za snížené viditelnosti se povoluje metat blesky mimo trakční vedení.
§18 V době od 01:00 do 05:00 se zakazuje vydávat zvuková znamení.
Výjimky a zvláštní ustanovení
§19 Předsedkyně FČČR létá na koštěti s majáčkem zelené barvy.
§20 Ostatní přednost letu se neupravuje.
§21 Dojde li k pádu v důsledku kolize, je všem viníkům zakázáno létat dle §3 písm. a).
§22 a) Za letu se zakazuje plivat a odhazovat předměty
b) Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat krupobití a bouře
§23 a) Tato vyhláška neplatí o filipojakubské noci.
b) Tato vyhláška neplatí třináctého v pátek.
Závěrečná ustanovení
§24 Tato vyhláška je v souladu s pravidly létání, které vydává Úřad pro civilní letectví (ÚCL)
§25 a) Tato vyhláška ruší původní vyhlášku o letu na koštěti z r. 1376.
b) Písmeno a) platí pouze v případě, že původní vyhláška existovala.
§26 Tato vyhláška nabývá platnosti 30. 4. 2021 v 17:00